ارزیابی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ کیفیت در نظام دانشگاهی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش در راستای ارزیابی عوامل مؤثر بر ارتقای فرهنگ کیفیت در نظام دانشگاهی کشور، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان رشته‌های علوم انسانی این دانشگاه هستند. با توجه به پراکندگی جامعة آماری مورد نظر در پژوهش و در دسترس نبودن اطلاعات همة دانشجویان،‌ از جامعة آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه‌گیری (بر اساس شیوة نمونه‌گیری مندرج در جدول مورگان) (265 نفر) به عنوان نمونة پژوهش انتخاب شد. برای این‌که هر فرد، از جامعه آماری مورد نظر، شانس برابر در انتخاب داشته باشد از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش‌های کاربردی و از نظر شیوه اجرا از نوع پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش از نوع میدانی و کتابخانه‌ای و ابزار گردآوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز در این پژوهش پرسشنامه است که شامل 35 گویه بوده و توسط پژوهشگر تنظیم شده است و اعتبار آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 74/0 برآورد شده است که بیانگر اعتبار بالای ابزار اندازه‌گیری است. تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است. توصیف داده‌ها در دو بخش متغیرهای زمینه‌ای و متغیرهای اصلی با استفاده از شاخص‌های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین، انحراف معیار و واریانس در قالب جداول ارائه شده و از آزمون‌های کلموگروف اسمیرنوف و t یک جامعه برای تست فرضیه‌ها استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


1-     اسماعیلی، مریم(1385)، "بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی اساتید در مدیریت کلاس درس با شنود موثر دانشجویان در دانشگاه شهید باهنر کرمان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2-     اسمعیلی، مریم (1390) "مشتری محوری: اصلی در تحول فرهنگ کیفیت در مراکز آموزشی "

3-     اوتز(2014) "تحویل داروهای کیفیت در دنیای پر از چالش: انتقاد پذیری چرخه کیفیت "

4-     بابادی عکاشه، زهرا (1392) کیفیت در نظام آموزش عالی، دانشگاه پیام نور

5-     پرداختچی، م.، احمدی، غ وآرزومندی, ف. (1388). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی, 3 (3), 25-50.

6-     عمادزاده، مصطفی: عوامل موثر در بهبود کیفیت تدریس، فصلنامه دانش مدیریت، شماره ۲۹، ۱۳۷۲

7-     غفاریان، وفا (1391) کیفیت و رقابت‌پذیری، تدبیر

8-     مزوقی، ا، مهدی، م و کشاورزی, ن. (1393). ارائه الگوی کیفیت محیط دانشگاه،تسهیم دانش و عملکرد تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه تبریز. مجله آموزش در علوم پزشکی , 698-710.

9-     یمنی، محمد(1388).. برنامه ریزی توسعه دانشگاهی، حوزه ای میان رشته ای. فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی, 1 (2).

10-  یمنی، محمد. (1391). کیفیت در آموزش عالی.تهران: انتشارات سمت.

11-  یمنی، محمد (1375).تحلیلی از مفهوم کیفیت در آموزش و پرورش ایران.پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 19،204198.

12-  Baker. Mery, (۱۹۹۹), Training Effectiveness Assessment, Naval Air Warfare center Training System Devision.

13-  Bandur ,Agustinus. (2009). (a,b) (a) School of Education, University of Newcastle, Australia. (b) STKIP Santu Paulus, Ruteng, Manggarai Received accepted, Final version accepted 20 December 2008 The Implementation of School-Based Management in Indonesia: Creating conflicts in regional levels Journal of NTT Studies 1 (1) 16-27.ISSN: 20856504

14-  Chapman. R & Wilson.p,(1999), Total Quality Training and Human Resource Development, Dogan page.

15-  Crosby, P. (1979). Quality is free: The art ofmaking quality certain. New York.

16-  EDWARDS C.D., "The Meaning of Quality", in Quality Progress Oct,1968, ISSN: 0033-524X

17-  Feigenbaum, A. (1951). Quality control: Principles, practice and administration: An industrial management tool for improving product quality and design and for reducing operating costs and losses. McGraw-Hill

18-  Gilmore, H.L. "Product Conformance Cost," Quality Progress, June 1974, p.16

19-  Ivancevich.John.M, (2001), Human Resource Management,Eight Edition, Mcgrawhill companies.

20-  Jian, T., & et al. (2011). High resolution radar target adaptive detector and performance assessment." Systems Engineering and Electronics. Journal of 22.2 , 212-218.

21-  Leifler, K. B."Ambiguous Changes in Product Quality," American Economic Review, December 1982, p.956

22-  Parasuraman, A., Zeithaml, V. A, & Berry, L. L. (1988), “SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality”. Journal of Retailing,64(1), pp12–40.

23-  Pirsig, R.M. Zen and the Art of Motorcycle Maintenance, pp.185-213
http://www.imi.ir/tadbir/tadbir-151/reports-151/1.asp

24-  Sallis Edward. (1993). Total quality management in Education.

25-  http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2254&Number=36