نویسنده = سعیده بزازیان
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر خود مراقبتی بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران دیابتی شهرستان قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1399

مریم زارعی نژاد؛ سیدعلی حسینی المدنی


2. اثربخشی آموزش مفاهیم طرحواره درمانی بر هیجان خواهی و خوداظهاری اجتماعی زنان متأهل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1398

شهربانو جلائی؛ منصوره کریمی؛ سعیده بزازیان