نویسنده = سیده معصومه غفوری کله
تعداد مقالات: 1
1. سنجش رابطه ابعاد پنچ گانه بیگانگی با رضایت از زندگی (مورد مطالعه شهروندان بالغ تهرانی)

دوره 12، شماره 40، بهار 1397، صفحه 97-124

سیده معصومه غفوری کله؛ علیرضا محسنی تبریزی