نویسنده = محسن نیازی
تعداد مقالات: 2
1. فراتحلیل رابطه بین اینترنت وانزوای اجتماعی

دوره 11، شماره 38، پاییز 1396، صفحه 1-26

محسن نیازی؛ مهدی کارسنجی؛ ایوب سخایی؛ سید سعید حسینی زاده